4 بهمن 1397
ارائه 60 ثانیه ای

چگونگی ارائه طرح در 60 ثانیه:

 

 

 

در اولین ایده تاب، اولین کاری که انجام می گیردارائه ایده ها در عرض یک دقیقه است. شما یک دقیقه زمان دارید تا ایده خود را برای شرکت کنندگان مطرح کنید و رای آنها راجلب کنید. این اولین قدم برای معرفی شما و ایده تان است، پس باید مراقب این یک دقیقه باشید و از آن به خوبی استفاده کنید.

 

تقسیم بندی زمان را چگونه انجام دهیم ؟

بهتر است ارائه یک دقیقه ای خود را بصورت زیر تقسیم بندی زمانی کنید و قبلا آن را تمرین کرده باشید. هرچند انجام این کار الزامی نیست ولی طبق تجربه ارائه های یک دقیقه ای کسانی که این اطلاعات را در این زمان منتقل کرده اند از شانس بیشتری برخوردار هستند.

10  ثانیه: خود را معرفی کنید و نام ایده ی خود را بگویید.

 25  ثانیه: از نظر فنی محصول خود را معرفی کنید.                   

  25 ثانیه: از نظر تجاری محصول خود را معرفی کنید.