4 بهمن 1397
پرسنل مرکز

 

نام و نام خوانوادگی سمت
تلفن داخلی
آقای دکتر زه فروش
ریاست مرکز
109
خانم نیک فلاح
مسئول دفتر ریاست
109
خانم طاهری فر مدیر آموزش 107
آقای اسماعیل زاده
مدیر اداری-مسئول حراست
115
آقای رضایی مدیر مالی-مسئول امور فرهنگی و دانشجویی 110
آقای آسرایی
کارشناس آموزش
102
خانم داودی
مسئول انفورماتیک
112
خانم سالمی امور فارغ التحصیلان 103
خانم پورمند مسئول پژوهش 118
خانم موسوی  کارشناس آزمایشگاه 118
خانم برزگر
کارمند دبیرخانه و بایگانی
105
خانم کاشانی امور کلاسها 108
آقای روز بخش حراست فیزیکی 116
آقای بیگدلی حراست فیزیکی 116