3 خرداد 1397
بسیج

 

مراحل عضویت بسیج دانشجویی:

ارائه چهار قطعه عکس 4*3پرسنلی به واحد بسیج دانشجویی مرکز یا امور فرهنگی دانشجویی

ارائه کپی کارت ملی و شناسنامه از هر کدام دو برگ به واحد بسیج دانشجویی مرکز یا امور فرهنگی دانشجویی

اگر دانشجویی در حوزه بسیجی فعالیت دارد ارائه کارت بسیج آن حوزه یا معرفی نامه به واحد بسیج دانشجویی مرکز یا امور فرهنگی 

ارائه اصل و کپی کارت دانشجویی و یا پرینت انتخاب واحد دانشجو به واحد بسیج دانشجویی مرکز یا امور فرهنگی دانشجویی

پس از تکمیل مدارک حضور دانشجو جهت تکمیل فرم عضویت بسیج دانشجویی در واحد بسیج دانشجویی مرکز یا امور فرهنگی