3 خرداد 1397
مقطع کاردانی

 

 

کاردانی فنی فناوری اطلاعات-اینترنت وشبکه های گسترده

کاردانی فنی شیمی آزمایشگاهی-غذایی

کاردانی حرفه ای-ایمنی وبهداشت واحدهای صنفی

کاردانی حرفه ای مدیریت-سرپرستی توزیع کالاو خدمات

کاردانی حرفه ای بازرگانی-انبار داری

کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری صنعتی

کاردانی فنی صنایع غذایی-کمپوت وکنسرو

کاردانی حرفه ای بازاریابی

کاردانی حرفه ای حسابداری- حسابرسی