4 بهمن 1397
خط مشی مرکز

مرکز آموزش علمی کاربردی عالیفرد به عنوان یک مرکز آموزش علمی  کاربردی غیردولتی که تحت نظارت دانشگاه جامع علمی کاربردی در زمینه برگزاری و توسعه آموزش های علمی و کاربردی و تحقیقات کاربردی فعالیت می نماید ،در جهت ارتقا سطح مهارت های شغلی و اعتلای پژوهش های علمی  کاربردی گام های مؤثری بردارد.                  

ما اعتقاد داریم این امر در سایه اهداف زیر قابل دستیابی است:

 

  • درک نیازهای آموزشی دانشجویان و ارائه خدمات با کیفیت و مطلوب به آنان
  • ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی در چارچوب توافقات انجام شده با مراکز علمی و تحقیقاتی 
  • ایجاد انگیزش،ارتفا سطح مهارت و کارایی کارکنان از طریق آموزش های علمی کاربردی سیستماتیک،برنامه ریزی شده و مستمر
  • بهبود مداوم اثربخشی و کارایی در مرکز
  • استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود به منظور ارتقا سطح مهارتها و کاهش  هزینه ها 
  • استقرار سیستم مدیریت آموزش بر اساس الزامات استاندارد های بین المللی