4 بهمن 1397
چشم انداز مرکز

مرکز آموزش علمی کاربردی عالیفرد در خلق علم و فناوری، مرزشکنی در سطح ملی برای دستیابی به جایگاه نخست در  استان  البرز هدف خود میداند و در تلاش است تا در سطح منطقه برتری بی بدیلی داشته و موارد ذیل را سرلوحه خود می داند.

 

 • تربیت نیروی کارآمد در راستای استقرار و ترویج نظام استاندارد سازی آموزشی در کشور
 • تقویت فضایل اخلاقی، ایمان و امید به آینده در میان دانشجویان، مدرسان، کارکنان و پرورش فارغ التحصیلان،  پژوهشگران و کارآفرینان توانمند، مومن و متعهد به کشور
 • ایجاد فضا و عوامل محیطی مناسب منطبق با استانداردهای علمی و آموزشی روز دنیا و برخوردار از فرهنگ دینی و ملی
 • ایجاد و حفظ تعاملات و ارتباطات سازنده در راستای فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و فرهنگی با سازمانهای دولتی، خصوصی و موسسات غیر انتفاعی و نیز نهادهای تصمیم ساز و تصمیم گیر در کشور
 • گام نهادن مرکز آموزش عالیفرد در تولید، توسعه و انتقال علم و فناوری و ارتباط و همکاری با مراکز علمی، دانشگاهی و فرهنگی و صنعتی در سطح ملی برای کسب جایگاه شایسته و درخور شان شرکت سن ایچ
 • ایجاد محیط یادگیری پویا، خلاق و نوآور و ارتقای کیفیت و متحول نمودن امور آموزشی و پژوهشی و ارتقای سطح کیفی و بهبود هرم  صنعت و دانشگاه  
 • ارتقای مستمر کمی و کیفی تجهیزات و امکانات آموزشی و پژوهشی
 • ایجاد دور های تک پودمان مطابق با اهداف شرکت ، مرکز آموزش و صنایع غذایی و نوشیدنی  
 • ایجاد دوره های جدید متناسب با نیازهای علمی شرکتهای صنعتی در حوزه غذا ، شیرینی و شکلات
 • گسترش رشته های جدید و زمینه های نوین علمی در رشته های موجود متناسب با نیاز صنایع و انطباق دور های  آموزشی با نیاز های واقعی کشور 
 • گسترش و تعمیق فعالیتهای پژوهشی دانشجویان و اساتید
 • ارتقای توان و روحیه نوآوری و کارآفرینی