4 بهمن 1397
اهداف مرکز

 

 • تمرکز بر دانشجویان وافزایش رضایت انها از طریق توسعه و ارتقا کیفیت خدمات آموزشی و دانشجویی
 • مدیریت صحیح و کارآمد منابع مالی واحد و تلاش جهت ایجاد منابع مالی جدید پایدار
 • اصلاح ترکیب ساختار کارکنان و اساتید در جهت بهبود و توسعه نظام نیروی انسانی
 • با رویکرد توانمند سازی و بالندگی مستمرتوسعه زیر ساخت های فیزیکی و ایجاد فضاها و عوامل محیطی مناسب منطبق با استانداردهای علمی و آموزشی روز دنیا
 • ارتقای سطح تولید دانش کاربردی از طریق انجام پژوهش ها و تحقیقات منطبق بر نیازهای اساسی استان و کشور
 • افزایش سهم تولیدات علمی دانشگاه جامع در سطح ملی،منطقه ای و بین المللی
 • افزایش همکاری با مراکز علمی،پژوهشی و فرهنگی ملی و فراملی
 • تجاری سازی و به کارگیری دستاوردهای پژوهشی و فناوری مرکز رشد از طریق توسعه شرکت سن ایچ و ایجاد شرکتهای دانش بنیان  
 • ارتقای سطح خدمات به کارکنان و اساتید به عنوان منابع ارزشمند مرکزآموزش
 • ارتقای هویت دینی و ملی دانشجویان،کارکنان و اساتید به عنوان پایه ها و ستون اصلی حرکت به سمت چشم انداز مرکز
 • ایجاد شرایط لازم جهت تبدیل شدن به یک دانشگاه سبز برای کمک به حفظ محیط زیست